Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 33

Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w 33

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156 poz. 1046 § 21a) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu i WSO
 2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. Wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. Wykonanie zaplanowanych działań;
  4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod
 4. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 4 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 5. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:
  1. zebranie od zespołów przedmiotowych propozycji zakresów tematycznych projektów do końca pełnego pierwszego tygodnia nauki w danym roku szkolnym, sporządzenie ich listy, oraz jej publikację na stronie internetowej szkoły najpóźniej do 15 września danego roku
  2. upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
  3. podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie dyrektorowi sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
  4. Przygotowanie list końcowych dla wychowawców klas. Listy zawierają tematy i rok realizacji projektu każdego ucznia bądź informację o niezrealizowaniu tego obowiązku.
 6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. prowadzenie zajęć wprowadzających do pracy metodą projektów;
  2. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
  3. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
  4. określenie czasu trwania i terminu realizacji prezentacji projektu;
  5. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
  6. monitorowanie jego realizacji;
  7. nadzorowanie opracowania karty projektu i innych dokumentów ( kontrakt dla uczniów, sprawozdania z projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu o ile taka potrzeba zachodzi);
  8. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację i przygotowanie informacji o udziale w projekcie każdego ucznia z grupy.
  9. przekazanie koordynatorowi Karty Projektu i informacji o udziale ucznia w projekcie na druku szkolnym w tydzień przed zakończeniem klasyfikacji (tzn wystawienia ocen końcoworocznych) danego roku szkolnego.
 7. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
  1. poinformowanie uczniów ( na lekcji wychowawczej) i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego ( na pierwszym zebraniu) najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego;
  2. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
   • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
   • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
   • przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
  3. komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej klasy:
  4. Sporządza listę deklaracji uczniów co do udziału w projekcie i przekazuje koordynatorowi najpóźniej 15 października danego roku szkolnego, uzupełnia arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty ustalone przez szkołę lub odrębne przepisy,)
  5. Oceniając zachowanie na koniec roku szkolnego bierze pod uwagę sposób realizacji projektu edukacyjnego przez ucznia zgodnie z WSO.
 9. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób.
 10. Projekty realizowane są głównie w klasach II gimnazjum (najpóźniej w klasach III).
 11. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się najpóźniej do 15 października danego roku w sposób:
  1. poprzez dobór samodzielny uczniów,
  2. poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.
 12. Zadania zespołu projektowego określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
 13. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 14. Dyrektor dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.
 15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.
 16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 17. Końcowa ocena udziału projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.
 18. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi WSO.
 19. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 20. Dokumentację dotyczącą projektów edukacyjnych danego ucznia przechowuje się do czasu. ukończenia przez ucznia nauki w gimnazjum, W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do zakończenia klasyfikacji w ostatnim roku nauki w gimnazjum, ma obowiązek poinformowania wychowawcy o swoim wyborze w w/w terminie.
 21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na wniosek wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia..
 22. W przypadkach wymienionych w pkt 22, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 23. W przypadku kiedy załączenie informacji o udziale ucznia w projekcie do arkusza ocen jest niemożliwe( np. uczeń odebrał dokumentację w celu przeniesienia do innej placówki) zostaje ona zdeponowana w sekretariacie szkoły, skąd uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ją odebrać lub stosuje się rozwiązania zawarte w pkt 20.