Klasa 4 i 7 SP ogólna 2020/2021

Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. ze zm. 1148) rodzic uczenia obecnej klasy trzeciej lub szóstej szkoły podstawowej może złożyć wniosek o przyjęcie do odpowiednio klasy czwartej lub siódmej szkoły podstawowej, która powstała z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum.

Terminy składania wniosków określił Prezydenta Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
Na podstawie powyższego zarządzenia ustala się, że wnioski mogą być składane przez rodziców tych uczniów do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Poznań, w terminie od 30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Wniosek należy wypełnić odręcznie (nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie) podpisać i przekazać do szkoły.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół określa się, że wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać skanem na adres: sekretariat@33.poznan.pl lub wysłać pocztą.

Z uwagi na zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczenia się, nie zalecamy dostarczania dokumentów osobiście do szkół.

Termin składania wniosków pozostaje bez zmian, w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Zarządzenie tutaj.